Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Smluvní podmínky a pravidla pro registraci a správu domén

Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami a pravidly registrace a správy domén. Objednáním služeb prostřednictvím Internetu vyslovuje a potvrzuje Objednatel, stejně jako společnost ZONER software, a.s., svůj závazek řídit se níže uvedenými podmínkami stejně, jako by byly tyto podmínky vytištěné a podepsané ve formě Smlouvy.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Společnost ZONER software, a.s. vydává tyto všeobecné smluvní podmínky, jež jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi:


   ZONER software, a.s., se sídlem Nové sady 18, Brno, 602 00, IČ: 49437381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5824, (dále jen "Zoner") na straně jedné

   a

   Zákazníkem
   (dále jen "Zákazník") na straně druhé.
  2. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které společnost ZONER software, a.s. poskytuje služby registrace a správy domén na základě objednávky podané prostřednictvím sítě internet případně písemně, osobně či telefonicky.
  3. Objednáním doménových služeb prostřednictvím sítě internet vyslovuje zákazník, stejně jako společnost Zoner, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými smluvními podmínkami a pravidly, dále jen podmínky, stejně, jako by tyto podmínky a pravidla byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné smluvní podmínky a pravidla jsou závazné v platném aktuálním znění, jež jsou veřejně přístupné na stránkách www.regzone.cz.
  4. Zákazník, který uzavírá se společností ZONER software smlouvu a není Držitelem domény, současně prohlašuje, že je oprávněn jménem Držitele jednat. V takovém případě povinnosti vyplývající z těchto podmínek přecházejí i na Držitele domény.
 2. Předmět smlouvy
  1. Předmětem smlouvy je závazek společnosti ZONER software, a.s., zajistit registraci a správu domén Zákazníkovi a závazek zákazníka za tyto služby platit poplatky podle platného ceníku služeb společnosti.
  2. Registrací a správou domén se rozumí zejména zajištění registrace nové domény a zprostředkování úhrady udržovacích poplatků Registru domény. Dále zajištění komunikace mezi Zákazníkem a Registrem, umožnění úpravy doménových záznamů v databázi Registru a další služby s doménami související, jako je vedení DNS záznamů, zajištění parkovací stránky atd.
 3. Vymezení pojmů
  1. Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto podmínek následující význam.
  2. Registr
   Registr je subjekt, který je pověřen ke správě domény nejvyšší úrovně. Seznam Registrů je uveden na stránkách organizace IANA (Internet Assigned Number Authority), www.iana.org, která spravuje hierarchii domén první úrovně TLD. Registr vydává dokumenty, které obsahují popis průběhu registrace doménových jmen a souvisejících záznamů, pravidla užívání doménových jmen a další pravidla a protokoly pro užívání domén.
  3. TLD (Top-Level Domains)
   Nejvyšší úroveň doménové hierarchie - domény první úrovně. Dělí se na generické (gTLD) a geografické (ccTLD). Geografické domény TLD jsou přiděleny jednotlivým zemím, koncovka je tvořena zkratkou ze jména příslušné země.
  4. Registrátor
   Registrátor je subjekt, který má pověření od Registru zajišťovat registraci a správu domén svých zákazníků.
  5. Partnerský registrátor
   Partnerský registrátor je subjekt, který pro společnost Zoner zajišťuje komunikaci s Registry v případě, že společnost Zoner není registrátorem dané domény.
  6. Subregistrátor
   Je právnická osoba, která má se společností Zoner uzavřenu smlouvu umožňující poskytovat doménové služby zákazníkům jako své vlastní.
  7. Doménové jméno
   Doménové jméno (uváděno zde také jako doména) je doména druhého řádu tvořená povolenou kombinací povolených znaků podle pravidel jednotlivých Registrů. Každé Doménové jméno musí být unikátní. Není možné registrovat Doménové jméno shodné s již registrovaným Doménovým jménem.
  8. Držitel
   Držitel je fyzická nebo právnická osoba, která má pro sebe registrováno Doménové jméno.
  9. Centrum administrace
   Centrum administrace je webové rozhraní ve kterém má Zákazník přístup k poskytovaným doménovým službám společnosti Zoner. Centrum obsahuje seznam administrovaných Doménových jmen, údaje o zákazníkovi, kontaktní a fakturační e-maily a další informace.
  10. Den registrace
   Den, ve kterém dojde k zaregistrování Doménového jména u daného Registru.
  11. Den expirace
   Den následující po dni, ve kterém dojde k uplynutí doby, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno.
  12. Prémiová doména
   Je-li doména registrem daného typu TLD domény označena jako "PREMIUM doména", její cena je o proti standardní ceně uvedené v ceníku domén vyšší. Rozhodnutí o zařazení konkrétní domény mezi “PREMIUM domény” je plně v kompetenci určeného registrátora daného typu TLD domény.
  13. Trademark clearing House
   Některé názvy nových TLD domén mohou být v procesu tzv. předregistrace zaregistrovány v tzv. Trademark clearing House, což je databáze ověřených, registrovaných ochranných známek.
  14. Standardní stav domény
   Stav, kdy je doména plně funkční, je uhrazen registrační nebo prodlužovací poplatek, aktuální datum je menší než datum expirace.
 4. Registrace doménového jména
  1. Zákazník registruje doménu prostřednictvím webových stránek jednotlivých projektů společnosti Zoner. Doména se registruje nejméně na dobu jednoho roku.
  2. Objednávka registrace domény je započata v okamžiku zjištění, že požadované Doménové jméno není již registrováno jiným subjektem, pokud se nejedná o specifický druh registrace. Systém pro zjištění stavu požadovaného názvu registrace domény je Zákazníkům na webových stránkách k dispozici zdarma.
  3. Podáním žádosti o registraci Doménového jména Zákazník dává najevo svůj souhlas s těmito podmínkami. Zároveň a bez výhrad souhlasí s podmínkami a pravidly jednotlivých Registrů podle druhu objednaných domén TLD.
  4. Zákazník nese odpovědnost za správnost všech údajů uváděných v žádosti o registraci domény, které se týkají osob uvedených v žádosti a prohlašuje, že se nejedná o pseudonymy a že získal souhlas všech osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny u Registru.
  5. Na základě úspěšně dokončené žádosti o registraci Doménového jména je zákazníkovi vystavena výzva k úhradě poplatku za registraci. Výzva je zaslána na fakturační kontakt uvedený v Centru administrace a zároveň je k dispozici v Centru administrace. Výzva obsahuje přesnou výši poplatku, číslo účtu, variabilní symbol a způsob úhrady.
  6. Po uhrazení výzvy k úhradě Zákazníkem je doména registrována. Registrací Doménového jména je dané Doménové jméno na stanovenou dobu vyhrazeno Zákazníkovi.
  7. V případě existence více žádostí o registraci téhož Doménového jména podaných prostřednictvím projektů společnosti Zoner, rozhoduje čas obdržení a vyhodnocení platby za doménu. Zoner neinformuje zda k Doménovému jménu již byla přijata dosud nevyřízená žádost.
  8. Doménové jméno nebude registrováno, pokud
   1. žádost o registraci obsahuje nedostatky zabraňující dalšímu zpracování;
   2. nebyly řádně vyplněny požadované údaje;
   3. požadované Doménové jméno je před uhrazením výzvy registrováno jiným subjektem;
   4. požadované Doménové jméno neodpovídá pravidlům tvorby Doménových jmen jednotlivých Registrů
   5. nedošlo obdržení odpovídající úhrady.
  9. Zoner nezaručuje, že v době mezi podáním žádosti o registraci a uhrazením výzvy k úhradě nebude požadované Doménové jméno zaregistrováno prostřednictvím jiného Registrátora. Splatnost výzvy je v tomto případě pouze informativní a Zákazník by měl provést úhradu výzvy co nejdříve po podání objednávky.
  10. Na základě vlastních pravidel má kterýkoliv z Registrů právo na odmítnutí registrace domény. Zoner v takovém případě nenese žádnou odpovědnost rozhodnutí Registru vůči Zákazníkovi. V případě zamítnutí je Zákazníkovi vrácena úhrada objednávky ponížena o administrativní poplatek podle ceníku.
 5. Přeregistrace doménového jména
  1. Zákazník má právo požádat společnost ZONER software o správu již registrované domény u jiného registrátora, pokud je druh TLD domény v portfoliu služeb společnosti Zoner a v nabídce na webových stránkách.
  2. Zákazník prostřednictvím webových stránek jednotlivých projektů společnosti Zoner požádá o přeregistraci.
  3. Podáním žádosti o přeregistraci Doménového jména Zákazník dává najevo svůj souhlas s těmito podmínkami.
  4. Zákazník, který podává žádost o přeregistraci Doménového jména, současně prohlašuje, že je oprávněn v této věci jménem Držitele jednat.
  5. Nemá-li Zákazník od Držitele souhlas k jednání s doménou, je plně odpovědný za případné následky a škody způsobené neoprávněným převodem domény. Zákazník se zavazuje uhradit veškerou škodu způsobenou společnosti Zoner v případě neoprávněného převodu domény, a to jak skutečnou škodu, tak ušlý zisk.
  6. Na základě úspěšně dokončené žádosti o přeregistraci Doménového jména je dále postupováno podle druhu domény a pravidel Registru spravujícího doménu TLD. Specifikace postupu přeregistrace pro jednotlivé domény je uvedena v těchto podmínkách, v přílohách nebo na webových stránkách projektů společnosti Zoner.
  7. Zákazník je povinen poskytovat společnosti Zoner veškerou součinnost nutnou k úspěšnému dokončení převodu.
  8. Pokud je pro přeregistraci domény podle pravidel Registru vyžadováno uhrazení poplatku nebo je za převod stanoven poplatek podle ceníku, je převod domény zahájen po uhrazení vystavené výzvy k úhradě.
  9. V případě, že se doména během přeregistrace dostane do jakéhokoliv jiného stavu než je Standardní stav domény, nenese Zoner žádnou odpovědnost za stav domény vůči Zákazníkovi.
  10. V případě neúspěšné přeregistrace z jakéhokoliv důvodu nenese Zoner žádnou odpovědnost za stav domény vůči Zákazníkovi. Případná platba za objednávku je Zákazníkovi vrácena s ponížením o administrativní poplatek podle ceníku.
 6. Správa domény
  1. Doména je pod správou společnosti Zoner, pokud je doména evidována v Centru administrace na účtu Zákazníka a pokud je ZONER software registrátorem Doménového jména nebo je veden jako kontakt u domény s oprávněním doménu spravovat podle pravidel Registru dané domény.
  2. Zoner nemůže spravovat Doménové jméno pokud není splněna podmínka 6.1 a v tomto případě neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé Zákazníkovi v souvislosti s jeho doménou.
  3. Zákazník spravuje doménu prostřednictvím webových stránek www.regzone.cz, kde jsou k dispozici on-line formuláře pro úpravy Doménových jmen.
  4. Domény TLD, které nelze spravovat pomocí on-line webových formulářů jsou řešeny individuálně na základě požadavku Zákazníka. Požadavek na úpravu posílá Zákazník elektronicky na e-mail zákaznické podpory admin@zoner.cz.
  5. Veškeré úpravy údajů a dat domén se řídí pravidly jednotlivých Registrů, případně podle pravidel a postupů společnosti ZONER software uvedených na webových stránkách nebo v příloze těchto podmínek.
  6. Registraci Doménového jména je možné podle druhu domény TLD prodloužit o rok nebo i o celé násobky roku, nejvýše však na 10 let, a to i opakovaně.
  7. Pokud to doména TLD umožňuje, může Zákazník požádat o prodloužení domény kdykoliv během Standardního stavu domény v Centru administrace. Na základě požadavku a počtu zvolených roků je vystavena výzva k úhradě.
  8. Nejméně 30 dnů před Dnem expirace domény zasílá Zoner Zákazníkovi výzvu k úhradě prodlužovacího poplatku na 1 rok. Výzva je zasílána na fakturační kontakt v Centru administrace, obsahuje přesnou výši poplatku, číslo účtu, variabilní symbol a způsob úhrady.
  9. Uhrazením výzvy za prodloužení domény potvrzuje Zákazník souhlas s těmito podmínkami a pravidly daného Registru.
  10. Zoner prodlouží registraci domény neprodleně po vyhodnocení platby od Zákazníka.
  11. Neuhradí-li Zákazník výzvu k úhradě prodloužení domény v datu splatnosti, zasílá Zoner zákazníkovi upomínku. Neuhradí-li Zákazník výzvu za prodloužení domény po zaslání upomínky, zasílá Zoner zákazníkovi informaci o ukončení registrace domény.
  12. V případě, že Zákazník neuhradí včas výzvu k úhradě za prodloužení domény a doména se dostane do jakéhokoliv jiného stavu než je Standardní stav domény, nenese Zoner žádnou odpovědnost za stav domény vůči Zákazníkovi.
 7. Zrušení domény
  1. Zákazník je oprávněn požádat Zoner o zrušení Doménového jména. Pokud to pravidla Registru umožňují, je po autorizaci žádosti provedeno zrušení domény.
  2. Doména může být zrušena na základě rozhodnutí Registru. V takovém případě Zoner o této skutečnosti Zákazníka informuje.
  3. Zrušením registrace Doménového jména nevzniká právo na vrácení zaplacené ceny nebo jakékoliv její části.
  4. Doménové jméno je automaticky zrušeno Registrem v případě neuhrazení prodlužovacího poplatku. Datum zrušení a uvolnění domény k další registraci je individuální podle pravidel Registru.
 8. Doména CZ
  1. Správcem domény CZ je zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC. Registrace a správa domén CZ je řešena prostřednictvím akreditovaných registrátorů domén CZ. Veškeré aktuální podmínky a pravidla Registru CZ.NIC, včetně seznamu Registrátorů, jsou k dispozici na adrese www.nic.cz.
  2. Společnost ZONER software, s.r.o je akreditovaným registrátorem domén CZ.
  3. Zákazník i držitel bez výhrad souhlasí s aktuálními Pravidly registrace domény CZ vydanými sdružením CZ.NIC. V případě úpravy pravidel Registrem musí před prodloužením domény vyjádřit s novými podmínkami souhlas. Zákazník bere na vědomí, že bez vyjádření souhlasu nemůže Zoner doménu prodloužit. Souhlas bude možné vyjádřit písemně nebo pomocí elektronických prostředků (např. webového formuláře).
  4. Zákazník je kdykoliv oprávněn převést Doménové jméno k registrátorovi Zoner. Pokud převáděná doména CZ má Datum expirace za méně než 30 dnů od podání žádosti k převodu, Zoner automaticky po autorizaci žádosti vystavuje fakturu na prodloužení Doménového jména a změna registrátora je provedena až po uhrazení prodlužovacího poplatku.
  5. Zákazník je kdykoliv oprávněn převést Doménové jméno k jinému registrátorovi. Změna registrátora nemá vliv na nárok společnosti Zoner na úhrady veškerých dlužných částek za objednané a nezaplacené služby.
  6. Zákazník podávající žádost o registraci Doménového jména, Držitele nebo Kontaktu nebo žádost o změnu údajů týkajících se Doménového jména, Držitele nebo Kontaktu
   1. uděluje podáním žádosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou v žádosti uvedeny, pro účely vedení a správy Centrálního registru, jakož i se zpřístupněním těchto údajů prostřednictvím sítě Internet v rámci informačních služeb, které poskytuje sdružení CZ.NIC.
   2. nese odpovědnost za správnost všech údajů uváděných v žádosti o registraci, které se týkají osob uvedených v žádosti a prohlašuje, že se nejedná o pseudonymy, že získala souhlas všech osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v Centrálním registru a zavazuje se takový souhlas získat i v případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách.
   3. je povinna prostřednictvím Registrátora oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v údajích, které poskytla sdružení CZ.NIC.
  7. Veškeré změny, úpravy a nastavení domény CZ jsou prováděny na základě Pravidel registrace domén CZ vydanými Registrem. Změny je možné provést pouze u domén a kontaktů, u kterých je Zoner určeným registrátorem. Autorizaci změn provádí Registrátor Zoner.
  8. Zákazník podává žádost na změny domén CZ prostřednictvím webových formulářů na adrese www.regzone.cz.
 9. Doména EU
  1. Správcem domény EU je sdružení EURid. Registrace a správa domén EU je řešena prostřednictvím akreditovaných registrátorů domén EU. Veškeré aktuální podmínky a pravidla Registru EURid, včetně seznamu Registrátorů, jsou k dispozici na adrese www.eurid.eu.
  2. Společnost ZONER software, s.r.o je akreditovaným registrátorem domén EU.
  3. Zákazník i držitel bez výhrad souhlasí s aktuálními Pravidly registrace domény EU vydanými sdružením Eurid.
  4. Zákazník je kdykoliv oprávněn převést Doménové jméno k registrátorovi Zoner. Podle pravidel Registru je změna registrátora zpoplatněna ročním obnovovacím poplatkem, společnost Zoner automaticky po podání žádosti vystavuje výzvu na prodloužení Doménového jména a změna registrátora je provedena po uhrazení prodlužovacího poplatku a autorizaci prostřednictvím webových stránek Registru.
  5. Zákazník podávající žádost o registraci Doménového jména, Držitele nebo Kontaktu nebo žádost o změnu údajů týkajících se Doménového jména, Držitele nebo Kontaktu uděluje podáním žádosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou v žádosti uvedeny, pro účely vedení a správy Centrálního registru, jakož i se zpřístupněním těchto údajů prostřednictvím sítě Internet v rámci informačních služeb, které poskytuje sdružení EURid.
  6. Veškeré změny, úpravy a nastavení domény EU jsou prováděny na základě pravidel Registru domén EU. Změny je možné provést pouze u domén a kontaktů, u kterých je Zoner určeným registrátorem.
  7. Zákazník podává žádost na změny domén EU prostřednictvím webových formulářů na adrese www.regzone.cz.
 10. Doména SK
  1. Správcem domény SK je společnost SK-NIC, a.s. Veškeré aktuální podmínky a pravidla Registru SK domén jsou k dispozici na adrese www.sk-nic.sk.
  2. Společnost ZONER software, s.r.o registruje domény prostřednictvím své dceřinné společnosti ZONER software, a.s.
  3. Domény SK může registrovat pouze osoba nebo subjekt se sídlem ve Slovenské republice.
  4. Registrace domén pro neslovenské subjekty prostřednictvím společnosti Zoner se řídí samostatnou smlouvou.
 11. Ostatní domény
  1. Cílem společnosti Zoner je nabídnout Zákazníkům co nejvíce zajímavých a dostupných domén z celého světa. Informace o správě nejpopulárnějších domén jsou součástí těchto podmínek jako přílohy nebo mají samostatné smluvní podmínky, ostatní domény mají uvedeny základní informace na webových stránkách www.regzone.cz.
  2. Prémiová doména - Je-li doména registrem daného typu TLD domény označena jako "PREMIUM doména", její cena je o proti standardní ceně uvedené v ceníku domén vyšší. Rozhodnutí o zařazení konkrétní domény mezi “PREMIUM domény” je plně v kompetenci určeného registrátora daného typu TLD domény. V tomto případě je z naší strany vystavována po uhrazení standardní objednávky tzv. doplatková faktura, která zohledňuje zvýšenou cenu u PRÉMIOVÝCH domén. Seznam TLD domén s možností prémiové registrace najdete zde.
  3. Trademark clearing House - Některé názvy nových TLD domén mohou být v procesu tzv. předregistrace zaregistrovány v tzv. Trademark clearing House, což je databáze ověřených, registrovaných ochranných známek. V případě registrace domény shodující se s ochrannou známkou v databázi TMCH jiným subjektem, bude majitel známky na tento fakt upozorněn během dalšího registračního období, tzv. „Claims period“ (období 90 dní po začátku volné registrace domén). V případě, že majitel registrované ochranné známky bude mít námitky proti registraci doménového jména shodujícího se s ochrannou známkou, může podat k rozhodčímu soudu stížnost či námitku proti existenci této domény. Pokud by majitel ochranné známky dosáhl zrušení tohoto doménového jména, držiteli doménového jména nevzniká nárok na vrácení poplatku za registraci doménového jména. Seznam TLD domén s možností prémiové registrace najdete zde.
 12. Doménové služby
  1. Správa a vedení DNS
   Zoner při registraci nabízí Zákazníkovi standardně vlastní DNS systém pro správnou funkčnost domén.
   Vedení DNS záznamů je v ceně registrace domény.
   Zákazník při objednávce a následně kdykoliv může požádat o změnu DNS záznamů pomocí webového formuláře nebo zasláním požadavku na zákaznickou podporu.
   Zadání vlastních DNS nebo DNS třetích stran nemá vliv na cenu domény.
   Zoner neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledků jednání třetích osob, havárie hardware serverů, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.).
  2. Parkovací stránky
   Parkovací stránky společnosti Zoner je možné použít pouze v případě použití DNS záznamů společnosti.
   Základní parkovací stránka obsahuje informace, které spravuje a nastavuje společnost Zoner. Tato stránka může také obsahovat reklamu třetích stran, nabídky služeb a vyhledávací formulář.
   Zákazník má možnost změnit typ parkovací stránky u domény v Centru administrace.
   Služba parkovacích stránek není garantována.
  3. MiniWeb, Vizitka
   Služby MiniWeb a Vizitka umožňují Zákazníkovi jednoduchou úpravu vzhledu titulní stránky s možností doplnění obsahu.
   Služby je možné použít pouze v případě použití DNS záznamů společnosti Zoner.
   Služby MiniWeb a Vizitka nejsou garantovány.
  4. Ostatní služby
   ZONER software bude poskytovat další služby na základě požadavků zákazníků a technických možností. Případná nabídka dalších doménových služeb je specifikována na webových stránkách jednotlivých projektů.
 13. Poplatky za služby a platební podmínky
  1. Zákazník je povinen platit příslušné poplatky za služby registrace domén podle aktuálního platného ceníku nejpozději do data splatnosti uvedeného na výzvě k platbě.
  2. Ceník služeb a registrační poplatky má Zákazník k dispozici na webových stránkách jednotlivých projektů společnosti Zoner.
  3. Zákazník provádí platbu za služby
   1. bankovním převoden,
   2. platební kartou na webových stránkách společnosti Zoner,
   3. hotově v sídle společnosti Zoner,
   4. odečtením požadované částky z kreditu Zákazníka u společnosti Zoner,
   5. jiným platebním způsobem, pokud to společnost Zoner umožňuje.
  4. Společnost Zoner zasílá zákazníkovi na základě jeho objednávky výzvu k platbě na elektronickou adresu uvedenou v Centru administrace (fakturační kontakt).
  5. Výzva k platbě zaslaná prostřednictvím elektronické pošty obsahuje veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady za objednané služby. Zákazník uznává takto zaslanou výzvu k platbě za podklad pro úhradu a obě smluvní strany považují tento způsob zaslání za zcela průkazný a zavazují se jej respektovat stejně, jakoby tato výzva k platbě byla zaslána v tištěné podobě. Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat výzvu k platbě poštou, který je zpoplatněn podle ceníku.
  6. Vady v nesprávně vyúčtovaných platbách za služby může zákazník uplatnit do 10 dnů po obdržení výzvy k platbě. V opačném případě uznává zákazník zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči společnosti Zoner.
  7. Za den splnění peněžního závazku je považován den vyhodnocení platby technickými systémy společnosti Zoner nebo následující pracovní den připsání platby ve prospěch účtu společnosti nebo den zaplacení v hotovosti v sídle společnosti za předpokladu, že byly dodrženy údaje: částka a identifikace platby (variabilní symbol) a v případě bankovního převodu i účet uvedený na výzvě k úhradě. Zákazník obdrží do 15 dnů od přijetí platby řádný elektronický daňový doklad na fakturační e-mail v Centru administrace.
  8. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické formě, podepsaných zaručeným elektronickým podpisem vydaným některou z akreditovaných certifikačních autorit.
  9. Neuhradí-li Zákazník nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí žádosti o registraci domény výzvu k úhradě stanoveným způsobem a se stanovenými identifikačními znaky, zruší Zoner následující den žádost o registraci Doménového jména.
  10. Neuhradí-li Zákazník obnovovací poplatky Doménového jména ve stanovené lhůtě nemůže Zákazník nárokovat na společnosti Zoner jakékoliv požadavky na náhradu škod v případě nefunkčnosti domény nebo jejího zrušení.
  11. Neuhrazením pravidelných poplatků smluvní vztah mezi společností Zoner a zákazníkem nezaniká a není uzavírán ani účet zákazníka. Zoner má právo využít všech zákonných prostředků k vymožení takto vzniklého nároku.
  12. Případné upomínky k úhradě zasílá společnost Zoner prostřednictvím elektronické pošty, přičemž každá upomínka je smluvními stranami považována za pokus o smír dle platného právního řádu České republiky. Smluvní strany tento způsob zaslání upomínky považují za průkazný a zavazují se jej respektovat stejně jako by bylo provedeno v tištěné podobě. Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat upomínku poštou.
  13. Společnost Zoner je oprávněna účtovat zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazených závazků zákazníka za každý den prodlení s vyúčtovanými platbami za objednané služby.
  14. Zjistí-li společnost Zoner po vyhodnocení platby od Zákazníka, že nemůže již zajistit objednanou službu, například Doménové jméno je již registrováno jiným subjektem, doména změnila Registrátora, doména byla zrušena, informuje Zoner o této skutečnosti Žadatele a do 30 dnů vrací Zákazníkovi uhrazenou platbu.
 14. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Zoner se zavazuje zprostředkovat registraci Doménového jména Zákazníka u příslušného registru nebo Partnerského registrátora. Poplatky a další náklady s registrací spojené nese zákazník.
  2. Pro zajištění doménových služeb se Zoner stává technickým správcem DNS záznamu pro doménové jméno.
  3. Zoner je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.), jestliže těmto událostem nešlo objektivně zabránit
  4. Zoner je oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu údržby nebo oprav zařízení.
  5. Zoner se zavazuje předem informovat Zákazníka o skutečnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti předem známy tak, aby mohl Zákazník přijmout nutná opatření. To se týká plánovaných oprav a údržby, přerušení dodávky elektrické energie, rekonstrukce inženýrských sítí apod. Upozornění bude uveřejněno na webových stránkách www.regzone.cz. V případě závažnější nebo déle trvající události bude toto upozornění zasláno na elektronickou adresu uvedenou na zákaznickém účtu v Centru administrace.
  6. Zákazník je povinen využívat poskytované služby v souladu s platnými právními předpisy a s těmito podmínkami.
  7. Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit společnost Zoner, jeho dobré jméno nebo třetí osobu.
  8. Zákazník je povinen respektovat autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví, jako například práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám.
  9. Zoner se zavazuje nakládat s informacemi, které o sobě uvedl zákazník plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zoner je oprávněn poskytnout uvedené informace příslušným registračním autoritám a dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro plnění podmínek smlouvy a v případě důvodného podezření, že způsob využívaní poskytovaných služeb Zákazníkem by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu též orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu. Zároveň Zákazník souhlasí s tím, že některé údaje, poskytnuté v souvislosti s objednávkou registrace domény, mohou být veřejně přístupné, například při zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jako zpracovaný výstup z databáze majitelů registrovaných domén.
  10. Zákazník tímto uděluje po dobu trvání smlouvy společnosti Zoner oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl zákazník, pro účely informačních a účtovacích systémů společnosti a pro využití v rámci marketingových akcí společnosti, za účelem vývoje a zlepšení služeb, informování zákazníka o nových produktech společnosti Zoner a uvedení v referencích.
  11. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, společností ZONER software, a.s. na adresu jeho elektronické pošty.
  12. Zákazník je povinen udržovat v klientském Centru administrace na adrese admin.regzone.cz přesné a aktuální údaje o své osobě, společnosti. Obzvlášť důležité je mít správně uveden fakturační kontakt, tj. e-mail na který je odesílána fakturace. Jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů je nutné neprodleně aktualizovat. Zákazník je rovněž povinen změny oznámit příslušné registrační autoritě.
  13. Zákazník je povinen minimálně 1x za 3 měsíce navštívit Centrum administrace a zkontrolovat stav administrovaných domén.
  14. Zákazník je oprávněn požádat o smazání svého klientského účtu v Centru administrace v případě ukončení využívání služeb společnosti Zoner a za předpokladu neexistence finančních závazků vůči společnosti Zoner.
  15. Zákazník je povinen uvést ve své objednávce pravdivé údaje o své osobe případně budoucím majiteli domény.
  16. Zákazník je povinen poskytovat společnosti Zoner veškerou součinnost nutnou k plnění této smlouvy.
 15. Odpovědnost smluvních stran
  1. Zoner neodpovídá za případné zamítnutí registrace doménového jména příslušným Registrem. Zoner dále nenese odpovědnost za uvolnění doménového jména k registraci třetí osobě při včasném neuhrazení udržovacích poplatků zákazníkem nebo při nedodržení pravidel a podmínek registrace daného Registru.
  2. Společnost Zoner upozorňuje, že mezi informacemi na webových stránkách, které společnost provozuje, jsou zčásti informace přebírány od doménových Registrů a mohou proto obsahovat věcné a technické nepřesnosti, za které společnost Zoner nenese žádnou odpovědnost. Společnost Zoner nemá vliv na event. změny těchto informací u Registrů a nemůže proto garantovat ani věcnou správnost jejich obsahu.
  3. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost veškerých údajů uvedených v objednávce služeb a za včasné oznámení jakýchkoliv změn těchto údajů společnosti Zoner a příslušným Registrům. Společnost Zoner nenese žádnou odpovědnost za případná nedorozumění vzniklá porušením této oznamovací povinnosti, a to zejména za nedorozumění vzniklá při komunikaci mezi Zákazníkem a Zonerem prostřednictvím elektronické adresy Zákazníka, kterou má uvedenu v klientském Centru administrace. Zákazník plně nese následky toho, že adresa - na kterou mu budou poskytovatelem zasílány důležité informace - již není aktuální.
  4. Zákazník bere na vědomí, že Doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným Doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Zákazník podáním žádosti o registraci Doménového jména potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované Doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat.
  5. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou společnosti Zoner tím, že poskytl nepravdivé nebo zavádějící údaje, nebo že užíval Doménové jméno způsobem, který porušuje Pravidla registrace nebo práva třetích osob.
  6. Zákazník bere na vědomí, že registrace Doménového jména neznamená ochranu proti námitkám třetích osob proti registraci nebo užívání daného Doménového jména.
  7. Společnost Zoner nenese odpovědnost za užívání nebo neužívání registrovaného Doménového jména ani za způsob, jakým je Doménové jméno užíváno. Zoner zejména nenese odpovědnost za porušení práv k ochranným známkám, obchodním značkám, jménům nebo obchodním firmám třetích osob vzniklé registrací nebo užíváním Doménového jména.
  8. Společnost Zoner nenese odpovědnost za jakékoli jednání Zákazníka, které by bylo v rozporu se zákony České republiky, s normami příslušných orgánů Evropské unie, Evropských společenství, Evropského hospodářského společenství, pokud se na základě přistoupení České republiky k Evropské unii přímo aplikují též na teritorium České republiky.
  9. Společnost Zoner nenese odpovědnost za funkčnost cizích jmenných serverů přiřazených k Doménovému jménu.
  10. Společnost Zoner neodpovídá za škody způsobené špatnou interpretací nebo špatným překladem pravidel nebo podmínek Registrů.
  11. Zákazník se zavazuje uhradit veškerou škodu způsobenou společnosti Zoner porušením kteréhokoli ustanovení těchto smluvních podmínek, a to jak skutečnou škodu, tak ušlý zisk.
  12. Veškerá odpovědnost za veškerou škodu, která vznikne činností nebo nečinností společnosti Zoner vůči Zákazníkovi v souvislosti s jedním Doménovým jménem, se omezuje částkou 10.000,- Kč.
 16. Změny dokumentů
  1. Společnost Zoner je oprávněna kdykoliv změnit tyto Smluvní podmínky a pravidla pro registraci a správu domén, Ceník, jakož i další dokumenty, uvedené v těchto podmínkách nebo vydané společností Zoner v souvislosti s těmito podmínkami, doménovými jmény, jejich registracemi a souvisejícími skutečnostmi, stejně jako rozsah nebo strukturu poskytovaných služeb.
  2. Společnost Zoner je povinna oznámit změny podmínek nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti takové změny, a to zveřejněním změny na adrese www.regzone.cz. Pro změnu cen platí toto ustanovení pouze v případě zvýšení cen za služby a registraci domén.
  3. Zákazník je na základě oznámení změny podmínek oprávněn vypovědět smlouvu uzavřenou se společností Zoner podle těchto podmínek. Písemná výpověď musí být doručena společnosti nejpozději 7 dnů před účinností změny, jinak je neplatná. Smlouva v případě takové výpovědi zaniká ke dni účinnosti změny. V případě, že Zákazník ve stanovené lhůtě smlouvu nevypoví, platí, že dnem účinnosti změny tuto změnu akceptoval.
  4. Přílohy, které jsou součástí těchto podmínek, hlavně informují Zákazníky o jednotlivých pravidlech TLD domén a upřesňují pravidla správy jednotlivých TLD domén. Zoner může tyto přílohy doplňovat a měnit kdykoliv a bez oznámení.
  5. Společnost Zoner neoznamuje Zákazníkovi změny pravidel a podmínek jednotlivých Registrů, kromě domén u nichž je Zoner Registrátorem. Zoner neodpovídá za případné následky vůči Zákazníkovi ani jeho doméně, které vyplynou z uskutečněných změn.
 17. Trvání, změny a zánik smlouvy
  1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
  2. Zákazník i společnost Zoner jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být společnosti Zoner doručena písemně dopisem, faxem nebo e-mailem.
  3. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a začíná plynout 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně.
  4. Společnost Zoner je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvních podmínek Zákazníkem. Odstoupení od smlouvy je účinné zasláním odstoupení na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Centru administrace.
  5. Po dobu plynutí výpovědní lhůty je Zoner oprávněn účtovat zákazníkovi poplatky za služby popř. jiné poplatky podle této smlouvy a aktuálně platného ceníku služeb a zákazník je povinen takové poplatky řádně platit.
  6. Zákazník si musí do konce výpovědní doby zajistit správu domén u jiného registrátora.
  7. Jakékoli jednání, jež lze spravedlivě označit za zneužití poskytovaných služeb Zákazníkem, je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
  8. Smlouva automaticky zaniká, pokud Zákazník nemá u společnosti Zoner po dobu 2 let žádnou doménu na svém účtu v Centru administrace.
  9. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok společnosti Zoner na úhrady veškerých dlužných částek za objednané a využívané služby.
 18. Závěrečná ujednání
  1. Smlouva mezi zákazníkem a společností Zoner nabývá platnosti a účinnosti okamžikem potvrzení objednávky služeb zákazníkem zejména prostřednictvím sítě Internet, případně osobně nebo telefonicky.
  2. Porušení některého z bodů těchto podmínek, nebo zneužívání služeb může být důvodem k okamžitému pozastavení nebo ukončení poskytování služeb a to bez nároku na náhradu.
  3. Zákazník výslovně prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi shora uvedenými dokumenty, jež upravují práva a povinnosti stran a s jejich zněním souhlasí. Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
  4. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základe této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky.
  5. Místem soudních sporů je Brno, Česká republika.
  6. V případě, že by některé z ustanovení této smlouvy bylo neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, nebo že by se takovým stalo v budoucnu, neovlivní to platnost a vynutitelnost ustanovení ostatních.
  7. V případě, že jsou tyto Smluvní podmínky a pravidla v rozporu s Pravidly a podmínkami některého z Registru spravované domény, odporují jim nebo nejsou v souladu, mají Pravidla a podmínky Registru přednost před těmito pravidly.
  8. Provedením úkonu vedoucích k užívání domény Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky přečetly, jejich obsahu bezezbytku porozuměly a souhlasí s nimi.
  9. Tyto smluvní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí smluvní podmínky vztahující se k doménovým službám.
  10. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014.Příloha č. 1

Užitečné odkazy

www.regzone.cz - webové stránky společnosti ZONER software určené ke správě a registraci domén
www.nic.cz - webové stránky sdružení CZ.NIC, Registru domény CZ
www.eurid.eu - webové stránky sdružení EURid, Registru domény EU
www.iana.org - webové stránky spravce hierarchie domén první úrovně TLD
www.icann.org - webové stránky Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, nevýdělečné komerční organizace určené vládou USA ke správě Internetu
Příloha č. 2

Příloha Domény CZ

1. Registr Správcem domény CZ je zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC. Veškeré aktuální podmínky a pravidla Registru CZ.NIC jsou k dispozici na adrese www.nic.cz.

2. Změna registrátora na společnost Zoner
Změna registrátora se provádí pouze elektronicky pomocí zadání Autorizačního hesla (jedinečného identifikátoru AuthInfo) do formuláře na změnu registrátora, který od Registru může obdržet na vyžádání Držitel nebo administrativní kontakt.
Autorizačního heslo je zasíláno pouze na e-mail vedený v centrální databázi Registru. Pokud je e-mail nefunkční, může heslo sdělit zákazníkovi pouze aktuální registrátor.
Pokud má převáděná doména Datum expirace za méně než 30 dnů od podání žádosti k převodu, Zoner automaticky po autorizaci žádosti vystavuje fakturu na prodloužení Doménového jména a změna registrátora je provedena až po uhrazení prodlužovacího poplatku.
Úspěšná změna registrátora je oznámena Zákazníkovi e-mailem.

3. Změna Držitele doménového jména
Změnu Držitele (převod Doménového jména) lze prostřednictvím společnosti Zoner provést pouze u Doménových jmen, u kterých je ZONER Určeným registrátorem.
K provedení převodu Doménového jména musí dát společnosti Zoner pokyn současný Držitel i Budoucí Držitel. Formulář na změnu Držitele je v papírovém formátu a oba podpisy na formuláři musí být notářsky ověřeny. Budoucí držitel podáním a potvrzením žádosti dává najevo svůj souhlas se zněním Pravidel registrace a akceptuje aktuální znění Pravidel registrace domén CZ.
Převodem Doménového jména nevzniká Držiteli právo na vrácení zaplacené ceny nebo jakékoliv její části.
Převodem Doménového jména není dotčen Den expirace převáděného Doménového jména.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain