Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Smluvní podmínky

Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování doplňkových webhostingových služeb projektu regZone!cz. Objednáním služeb prostřednictvím Internetu vyslovuje a potvrzuje Objednatel, stejně jako Poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými podmínkami stejně, jako by byly tyto podmínky vytištěné a podepsané ve formě Smlouvy.

 1. Úvodní ustanovení

  1.1 
  Společnost ZONER software, a.s. vydává tyto všeobecné smluvní podmínky, jež jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi:

  ZONER software, a.s., se sídlem Nové sady 18, Brno, 602 00, IČ: 49437381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5824, (dále jen ”Poskytovatel”) na straně jedné

  a

  Zákazníkem
  (dále jen ”Zákazník”) na straně druhé.

  1.2 Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které společnost ZONER software, a.s. poskytuje služby na základě objednávky služeb podané prostřednictvím sítě internet nebo písemně, osobně či telefonicky.
  1.3 Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet vyslovuje zákazník, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými smluvními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jež jsou veřejně přístupné na stránkách www.regzone.cz.

 2. Předmět smlouvy

  2.1 
  Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit provoz nabízených www služeb zákazníkovi a s tím související služby na síti internet a závazek zákazníka za tyto služby platit poplatky dle platného ceníku služeb poskytovatele.
  2.2 
  Provozem www služeb se rozumí zejména poskytování služby DNS, e-mailu, datového úložiště, a přenosu dat po síti internet s využitím protokolu HTTP a služby s tím související.

 3. Práva a povinnosti smluvních stran

  3.1 
  Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat registraci doménového jména zákazníka u příslušných registračních autorit. Poplatky a další náklady s registrací spojené nese zákazník. Registrace doménového jména se řídí pravidly a podmínkami příslušných registračních autorit (správců domén).
  3.2 
  Poskytovatel se stává správcem DNS záznamu pro doménové jméno. V případě změny DNS záznamu, nebo technického kontaktu domény, není nadále poskytovatel povinen provozovat smluvené služby.
  3.3 
  Poskytovatel se zavazuje zajistit na základě objednávky služeb podané prostřednictvím sítě internet provoz domény zákazníka, kterým se rozumí umožnění přístupu uživatelů sítě internet k www stránkám zákazníka, přístupu zákazníka k jeho e-mailovým účtům a aktualizace obsahu www stránek pomocí protokolu FTP, pokud to dané služby nabízí.
  3.4 Poskytovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.), jestliže těmto událostem nešlo objektivně zabránit
  3.5 Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu údržby nebo oprav zařízení.
  3.6 Poskytovatel se zavazuje předem informovat zákazníka o skutečnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti předem známy tak, aby mohl zákazník přijmout nutná opatření. To se týká plánovaných oprav a údržby, přerušení dodávky elektrické energie, rekonstrukce inženýrských sítí apod. Upozornění bude uveřejněno na webových stránkách poskytovatele, www.regzone.cz. V případě závažnější nebo déle trvající události bude toto upozornění zasláno na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce a na administrativní elektronickou adresu vytvořenou poskytovatelem pro zákazníkovo doménové jméno.
  3.7 Zákazník je povinen využívat poskytované služby v souladu s platnými právními předpisy a s těmito podmínkami.
  3.8 Zákazník se zavazuje využívat veškeré služby poskytované poskytovatelem pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku, je zakázán.
  3.9 Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou nebo odkaz (link) na stránky s takovým obsahem podléhá speciálním podmínkám a je nutné je před uveřejněním konzultovat s Poskytovatelem. Bez předchozí konzultace a povolení poskytovatele je zakázáno takový obsah na servery poskytovatele umísťovat.
  3.10 Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit poskytovatele, jeho dobré jméno nebo třetí osobu a nepoužívat a nešířit jakékoli nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost sítě internet a datové sítě poskytovatele nebo umožňující jejich narušování.
  3.11 Zákazník je povinen respektovat autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví, jako například práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám.
  3.12 Zákazník se dále zavazuje při využívání elektronické pošty neposílat hromadné nebo komerční zprávy způsobem všeobecně známým pod názvem ”spamming”, tj. zasílání nevyžádaných hromadných zpráv zejména s obchodním obsahem, s náboženským obsahem, s žádostmi o charitativní příspěvky a podpisové petice. Dále je zakázáno posílání tzv. e-mailových bomb, tj. zpráv zasílaných v nadměrném množství a posílání velkých a objemných zpráv či souborů s úmyslem narušení nebo přetížení serveru nebo e-mailového účtu.
  3.13 Zákazník se zavazuje, že do diskového prostoru vyhrazeného k jedné provozované doméně nebude umisťovat soubory patřící k jiné prezentaci, resp. jiné doméně, na které se pak bude explicitně odkazovat v rámci aliasingu či snahy o provozováni více domén na jednom diskovém prostoru pomocí skriptového přesměrováni, tedy tzv. “redirectem“.
  3.14 Zákazník je povinen nevyužívat poskytované služby způsobem, který by mohl způsobit přetížení sítě Internet nebo datové sítě poskytovatele mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek sítě. Zákazníkovi provozujícímu program, který oproti původně objednanému programu využívá velký objem systémových zdrojů virtuálních serverů (např. CPU, operační paměť, diskový prostor apod.), bude dána možnost přejít na adekvátní program či za poplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.
  3.15 Jakékoli porušení článků 3.7 až 3.14, nebo jakékoli jiné jednání, jež lze spravedlivě označit za zneužití poskytovaných služeb zákazníkem, je považováno za podstatné porušení této smlouvy a v takovém případě je poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb zákazníkovi a to i bez předchozího oznámení. Poskytovatel obnoví poskytování služeb zákazníkovi na základě jeho žádosti po zaplacení příslušného poplatku dle platného ceníku poskytovatele.
  3.16 Za umístění závadného obsahu dle článků 3.8 a 3.9 na server se zákazník zavazuje uhradit bez výhrad smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za poškození dobrého jména poskytovatele. Za jakékoli jiné porušení smluvních podmínek dle článku 3.13 uhradí zákazník poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
  3.17 Poskytovatel má právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty bez dalšího vysvětlení.
  3.18 Poskytovatel se zavazuje nakládat s informacemi, které o sobě uvedl zákazník plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace příslušným registračním autoritám a dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro plnění podmínek smlouvy a v případě důvodného podezření, že způsob využívaní poskytovaných služeb zákazníkem by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu též orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu.
  3.19 Zákazník tímto uděluje po dobu trvání smlouvy poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl zákazník, pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro využití v rámci marketingových akcí poskytovatele, za účelem vývoje a zlepšení služeb, informování zákazníka o nových produktech poskytovatele a uvedení v referencích. Poskytovatel je správcem osobních údajů zákazníka uvedených v objednávce služeb ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. Zároveň zákazník souhlasí s tím, že některé údaje, poskytnuté v souvislosti s objednávkou služeb, mohou být veřejně přístupné, například při zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jako zpracovaný výstup z databáze majitelů registrovaných domén. Zákazník si je vědom, že v zájmu zajištění kvalitních služeb v oblasti webhostingu mohou být v případě prokazatelně neuhrazených poplatků za služby a vyhýbání se jednáním o jejich úhradě jeho údaje poskytnuty ostatním poskytovatelům stejných či podobných služeb v této oblasti v České republice. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, společností ZONER software, a.s. na adresu jeho elektronické pošty.
  3.20 Zákazník je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů úpravou informace o své osobě v klientském Centru administrace na adrese httpa://admin.regzone.cz případně faxem, dopisem nebo prostřednictvím e-mailu, nejdéle však do 5 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. Zákazník je rovněž povinen tyto změny oznámit příslušné registrační autoritě.
  3.21 Poskytovatel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy změnit tyto smluvní podmínky nebo ceník služeb. Taková změna bude oznámena zákazníkovi na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce a na administrativní elektronickou adresu vytvořenou poskytovatelem, a to nejpozději do 30 dnů předem, než má zamýšlená změna nabýt účinnosti. Pokud zákazník nedoručí do 30 dnů od tohoto oznámení poskytovateli písemnou výpověď smlouvy o poskytování služeb, považuje se toto za souhlas s novým zněním smluvních podmínek nebo ceníku služeb poskytovatele. Toto oznámení se netýká zavedení nových programů poskytovatele.

 4. Poplatky za služby a platební podmínky

  4.1  Zákazník je povinen platit příslušné poplatky za služby dle aktuálního platného ceníku nejpozději do data splatnosti uvedeného na výzvě k platbě.
  4.2  Poskytovatel zašle zákazníkovi na základě jeho objednávky výzvu k platbě na elektronickou adresu uvedenou v Centru administrace (fakturační kontakt) nejpozději do začátku příslušného fakturačního období, jehož se výzva k platbě týká.
  4.3  Výzva k platbě zaslaná prostřednictvím elektronické pošty obsahuje veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady za objednané služby. Zákazník uznává takto zaslanou výzvu k platbě za podklad pro úhradu a obě smluvní strany považují tento způsob zaslání za zcela průkazný a zavazují se jej respektovat stejně, jakoby tato výzva k platbě byla zaslána v tištěné podobě. Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat výzvu k platbě poštou, který je zpoplatněn podle ceníku.
  4.4  Vady v nesprávně vyúčtovaných platbách za služby může zákazník uplatnit do 10 dnů po obdržení výzvě k platbě. V opačném případě uznává zákazník zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči poskytovateli a to zejména proto, že poskytovatel započal poskytovat službu okamžikem obdržení a autorizace objednávky.
  4.5  Za den splnění peněžního závazku je považován den připsání platby ve prospěch účtu poskytovatele nebo den vyhodnocení platby technickými systémy poskytovatele nebo den zaplacení v hotovosti v sídle poskytovatele. Zákazník obdrží do 15 dnů od přijetí platby řádný elektronický daňový doklad na fakturační e-mail v Centru administrace.
  4.6  V případě neuhrazení poplatků ve stanovené lhůtě má poskytovatel právo přerušit poskytování služeb. Poskytovatel obnoví poskytování služeb až po plné úhradě dlužné částky a zaplacení poplatku za znovuobnovení služeb dle aktuálního ceníku poskytovatele.
  4.7  Neuhrazením pravidelných poplatků smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem nezaniká a není uzavírán ani účet zákazníka. Poskytovatel má právo využít všech zákonných prostředků k vymožení takto vzniklého nároku.
  4.8  Případné upomínky k úhradě zasílá poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty, přičemž každá upomínka je smluvními stranami považována za pokus o smír dle platného právního řádu České republiky. Smluvní strany tento způsob zaslání upomínky považují za průkazný a zavazují se jej respektovat stejně jako by bylo provedeno v tištěné podobě. Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat upomínku poštou.
  4.9  Poskytovatel je oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazených závazků zákazníka za každý den prodlení s vyúčtovanými platbami za objednané služby.
  4.10  Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany poskytovatele v důsledku porušení povinností zákazníka dle těchto smluvních podmínek nezbavuje zákazníka povinnosti platit pravidelné platby v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele.

 5. Odpovědnost smluvních stran a náhrada škody

  5.1  Poskytovatel neodpovídá za případné zamítnutí registrace doménového jména příslušnou registrační autoritou. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za uvolnění doménového jména k registraci třetí osobě při včasném neuhrazení udržovacích poplatků zákazníkem.
  5.2  Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost veškerých údajů uvedených v objednávce služeb a za včasné oznámení jakýchkoliv změn těchto údajů poskytovateli a příslušným registračním autoritám. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případná nedorozumění vzniklá porušením této oznamovací povinnosti, a to zejména za nedorozumění vzniklá při komunikaci mezi zákazníkem a poskytovatelem prostřednictvím elektronické adresy zákazníka, kterou uvedl v objednávce služeb. Zákazník plně nese následky toho, že tato adresa, kterou uvedl v objednávce služeb a na kterou mu bude doručována výzva k platbě a další důležité informace poskytovatelem, již není aktuální.
  5.3  Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití objednaných služeb, zejména za jakékoli jednání zákazníka, které by bylo porušením článků 3.7 až 3.14 těchto smluvních podmínek nebo v rozporu se zákony České republiky. Zákazník plně odpovídá za to, že obsah veškerých informací, údajů a dat, umístěných na virtuálním serveru zákazníka, není v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku.
  5.4  Zákazník bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není zcela bezpečná a že přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny a že existují či mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení zákazníka, resp. k informacím a datům, jež nejsou veřejně přístupná. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí k zajištění bezpečnosti dat na svých serverech. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody vyplývající z takového přístupu třetích osoby ke koncovému zařízení zákazníka a neveřejným údajům ani za užívání výše uvedených aplikací zákazníkem.
  5.5  Zákazník je srozuměn, že používání, kontrola, údržba a opravy datové sítě a jiných zařízení poskytovatele může vést k výpadku objednaných služeb a případně ke ztrátě dat zákazníka i přes to, že jsou zákazníkova data pravidelně zálohována. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za ztrátu dat.
  5.6  Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledků jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.).
  5.7  Zákazník se zavazuje uhradit veškerou škodu způsobenou poskytovateli porušením kteréhokoli ustanovení těchto smluvních podmínek, a to jak skutečnou škodu, tak ušlý zisk.

 6. Reklamace a odstraňování poruch a závad

  6.1  Zákazník je povinen oznámit poskytovateli omezení nebo přerušení poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.
  6.2  Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, pokud znemožňují zákazníkovi využívat objednané služby, do 72 hodin od doručení jejich oznámení poskytovateli, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.
  6.3  Náklady na odstranění závad nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám nebo byla způsobena poruchou na jeho koncovém zařízení. V takovém případě je zákazník povinen uhradit poskytovateli náklady na odstranění závady dle aktuálního platného ceníku poskytovatele.
  6.4  V případě, že se zákazník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u poskytovatele, a to dopisem na adresu ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00, faxem 543 257 245 nebo e-mailem na admin(zav)zoner.cz, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tento podnět bude reagováno nejpozději do 5 pracovních dní. V případě, že není prvotní stížnost zákazníka řešena, je zákazník oprávněn se obrátit na vedoucího zákaznické podpory na kontaktu 543 257 018, případně tel. 603 196 637.
  6.5  Uplatnění reklamace podle předchozího článku nemá vliv na výši a splatnost pravidelných měsíčních poplatků.
  6.6  Reklamaci poskytovatel vyřídí v přiměřené lhůtě podle její složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.
  6.7 Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uhrazovat zákazníkovi náhradu škody způsobené v důsledku neposkytnutí nebo vadného poskytnutí objednané služby.


 7. Trvání, změny a zánik smlouvy

  7.1  Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
  7.2  Smlouva může být měněna na základě žádosti zákazníka v souladu s aktuální nabídkou služeb poskytovatele nebo postupem uvedeným v těchto smluvních podmínkách.
  7.3  Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající zákazníkovi ze smlouvy na třetí osobu.
  7.4  Zákazník i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď může být zákazníkem podána nejdříve po uplynutí 3 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy a musí být poskytovateli doručena písemně dopisem, faxem nebo e-mailem.
  7.5  Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a začíná plynout 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně.
  7.6  Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvních podmínek zákazníkem. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením odstoupení poskytovatele na elektronickou adresu zákazníka uvedenou v objednávce služeb a na administrativní adresu vytvořenou poskytovatelem k zákazníkovu doménovému jménu.
  7.7 Po dobu plynutí výpovědní lhůty je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi pravidelné poplatky za služby popř. jiné poplatky dle této smlouvy a aktuálně platného ceníku služeb poskytovatele a zákazník je povinen takové poplatky řádně platit.
  7.8 Vznikne-li v případě výpovědi smlouvy přeplatek na pravidelných poplatcích, je poskytovatel povinen na písemnou výzvu zákazníka tento poplatek vrátit do 60 dnů od doručení výzvy s výjimkou případu odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele, kdy se přeplatek nevrací. Poplatky za odeslání přeplatku bankovním převodem hradí v plném rozsahu Zákazník.
  7.9 Zánik smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele na úhrady veškerých dlužných částek za objednané služby.


 8. Závěrečná ujednání

  8.1  Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem nabývá platnosti a účinnosti okamžikem potvrzení objednávky služeb zákazníkem zejména prostřednictvím sítě Internet, případně osobně nebo telefonicky.
  8.2  Tyto smluvní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí smluvní podmínky vztahující se ke službám poskytovatele.
  8.3  Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014

Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain