Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Smluvní podmínky pro využívání kreditního systému

Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami pro využívání kreditního systému, určeného pro úhradu služeb poskytovaných společností ZONER software, a.s. na projektech CZECHIA.COM a regZone!cz.
Objednáním, zřízením a využíváním služby prostřednictvím Internetu vyslovuje a potvrzuje Objednatel, stejně jako Poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými podmínkami stejně, jako by byly tyto podmínky vytištěné a podepsané ve formě Smlouvy.

 1. Úvodní ustanovení

  1.1 
  Společnost ZONER software, a.s. vydává tyto všeobecné smluvní podmínky, jež jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi:

  ZONER software, a.s., se sídlem Nové sady 18, Brno, 602 00, IČ: 49437381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5824, (dále jen ”Poskytovatel”) na straně jedné

  a

  Zákazníkem
  (dále jen ”Zákazník”) na straně druhé.

  1.2 Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které společnost ZONER software, a.s. poskytuje služby na základě objednávky služeb podané prostřednictvím sítě internet nebo písemně, osobně či telefonicky.
  1.3 Využíváním služeb kreditního systému prostřednictvím sítě internet vyslovuje zákazník, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými smluvními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jež jsou veřejně přístupné na stránkách www.regzone.cz.

 2. Předmět smlouvy

  2.1 
  Předmětem smlouvy je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování a využívání služby Kreditný systém.
  2.2 
  Kreditním systémem se rozumí služba, která umožňuje Uživateli zaslat na účet Provozovatele zvolený finanční obnos (kredit), z kterého jsou následně hrazeny služby u Provozovatele.
  2.3 
  Kreditním systémem je možné použít pouze pro úhradu plateb za domény - registraci domény, platbu obnovovacího poplatku (RENEW) a případně specifických doménových poplatků, pokud je to umožněno.

 3. Práva a povinnosti smluvních stran

  3.1 
  Poskytovatel se zavazuje vyvíjet a udržovat Kreditní systém v souladu s daňovými zákony a v řádném technickém stavu.
  3.2
  Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu údržby nebo upgrade systému.
  3.3
  Zákazník je povinen využívat poskytovanou službu v souladu s platnými právními předpisy a s těmito podmínkami.
  3.4 
  Zákazník je povinen kontrolovat vyúčtování plateb a služeb pravidelně a neprodleně upozornit Poskytovatele na nesrovnalosti.
  3.5
  Poskytovatel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy změnit tyto smluvní podmínky. Taková změna bude oznámena zákazníkovi na elektronickou adresu, kterou má uvedenu jako kontaktní v Centru administrace, a to nejpozději do 30 dnů předem, než má zamýšlená změna nabýt účinnosti. Pokud zákazník nedoručí do 30 dnů od tohoto oznámení poskytovateli písemnou výpověď smlouvy o využívání Kreditního systému, považuje se toto za souhlas s novým zněním smluvních podmínek.

 4. Poplatky, platební podmínky, platební metody

  4.1  Službu Kreditní systém může využívat jakýkoliv Zákazník. Služba je poskytována bez poplatku.
  4.2  Zákazník má možnost "nabíjet" kredit jednorázovou úhradou pod samostatným variabilním systémem, pravidelnými platbami pod unikátním variabilním systémem nebo on-line na základě přístupných platebních kanálů.
  4.3  Uhrazený kredit je zákazníkovi připsán až okamžikem vyhodnocení technickými prostředky, případně potvrzením platby odpovědné osoby.
  4.4  Zákazník je povinnen při platbách používat přesné platební údaje (VS). V opačném případě Provozovatel negarantuje připsání plateb na kredit a Zákazník musí tuto skutečnost reklamovat.
  4.5  Kreditní systém podporuje tyto platební metody:
  • bankovní převody plateb
  • hotovostní platba v sídle Provozovatele
  • vybranými on-line platbami
  3.5
  Minimální částka pro jedno dobití je 500,- Kč vč. DPH

 5. Zrušení kreditu

  5.1  Zákazník má možnost kdykoliv požádat o zrušení Kreditního systému pro svůj účet podle těchto Smluvních podmínek. Výpověď podává zákazník pouze písemně. Současně s výpovědí služby Zákazník uvádí číslo účtu, na který Provozovatel převede zůstatek po vyúčtování.
  5.2  Provozovatel po žádosti o zrušení kreditu provede vyúčtování a následně odsouhlasení se Zákazníkem zajistí zaslání vyúčtovaného zůstatku na účet Zákazníka.
  5.3  Poskytovatel vrací pouze zůstatek kreditu, který byl Zákazníkem uhrazen. Do tohoto zůstatku se nepočítají kreditní a akční bonusy, připsané Provozovatelem během provozu Kreditního systému na zákaznickém účtu.
  5.4  Nevyužité kreditní a akční bonusy po zrušení kreditu propadají bez náhrady.
  5.5  Vyúčtování kreditu je zpoplatněno 2% z celkového kreditního zůstatku. Minimálně částkou 100 Kč, maximálně částkou 500 Kč.

 6. Reklamace, odpovědnost smluvních stran

  6.1  Zákazník je povinen oznámit poskytovateli reklamaci využívání Kreditního systému neprodleně po zjištění nesrovnalostí. Převážně se jedná o reklamaci připsání výše zaslaného kreditu nebo reklamaci vyúčtování. Reklamace, které nebudou provedeny do 30 dnů od data vzniklé reklamované události, není Provozovatel nucen řešit.
  6.2  Reklamaci uplatňuje Zákazník u Provozovatele výhradně písemně ve formě e-mailu, faxu nebo dopisem, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
  6.3  Reklamaci Poskytovatel vyřídí v přiměřené lhůtě podle její složitosti a případné administrativní náročnosti.
  6.4  Poskytovatel neodpovídá za škody v případě nemožnosti uhrazení jakékoliv služby pomocí Kreditního systému, zvláště při pozdním hrazení závazků Zákazníka vůči Poskytovateli (platba služeb po splatnosti, platba za domény v krátké době před expirací).
  6.5 Zákazník bere na vědomí, že Kreditní systém doplňuje platební možnosti hrazení služeb a v případě nefunkčnosti je povinnen využít jiné způsoby úhrady služeb do vyřešení problému.


 7. Trvání, změny a zánik smlouvy

  7.1  Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
  7.2  Zákazník i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu a musí být poskytovateli doručena písemně e-mailem.
  7.3  Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a začíná plynout 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně.
  7.4  Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvních podmínek zákazníkem. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením odstoupení poskytovatele na evidovanou elektronickou adresu zákazníka.
  7.5 Zánik smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele na úhrady veškerých dlužných částek za objednané služby.


 8. Závěrečná ujednání

  8.1  Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem nabývá platnosti a účinnosti okamžikem potvrzení objednávky služeb zákazníkem prostřednictvím sítě internet.
  8.2  Tyto smluvní podmínky doplňují ostatní Smluvní podmínky vztahující se ke službám poskytovatele.
  8.4  Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014

Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain